Cov npe tsiaj yog los ntawm Txhiaj Vwj Yaj. Daim ntawv xam caij nyoog yog los ntawm Vam Yaj Lis.

Cov hli Thaib thiab hnub ces kuj yog muab los ntawm lub Wat Bounchoom Suvannaram hauv lub zos Sheboygan, WI. Thaib Calendar ces yog hu ua Lunar Calendar -- For more details, check it out here: http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_lunar_calendar

Txhua~ hli ces yeej muaj Xiab 1 mus txog rau Xiab 15, tabsis thaum hli nqig no ces muaj 14 hnub xwb yog lub hli khib, xwsli 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hos cov hli khub, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ces muaj nqig mus txog 15.

Xyoo Thaib ces yog 2251, tabsis xyoo Mekas ces yog 2008. Qhov txawv ces yog Thaib pib suav xyoo thaum Buddha, Buddha Shakyamuni, hnub yug los, uas yog 543 ua ntej Yexus,Jesus Christ, hnub yug.